Het gebruik en de opslag van de aanmeldings gegevens in overeenstemming de AVG na 25 mei 2018
 (Zie Privacy Statement Metmusic)

Privacy Statement METMUSIC op basis van de AVG na 25 mei 2018

METMUSIC, gevestigd aan Wethouder Driessenstraat 141,
1107 XJ Amsterdam,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en in overkomst met de AGV.


Contactgegevens:

https://www.metmusic.nl

Wethouder Driessenstraat 141

1107 XJ Amsterdam

T: +31 0651547997


N. Elsthout is de functionele gegevensbeschermer van METMUSIC.

Hij is te bereiken via info@metmusic.nl 


Persoonsgegevens die wij verwerken:

METMUSIC verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadresBijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

METMUSIC verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige -*persoonsgegevens van 16 jaar en ouder.

*persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@metmusic.nl, dan verwijderen wij deze informatie.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

METMUSIC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- METMUSIC verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming

METMUSIC neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van METMUSIC) tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

METMUSIC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieƫn) van persoonsgegevens:


(Categorie) persoonsgegevens > Bij Einde contract > Reden Beƫindiging Contractuele verbinding wederzijds of kortdurende evenementen

Personalia (zie boven) > Einde contract > Idem

Adres >Einde Contract> Idem

E-mailadres >Einde Contact > Idem

Telefoonnummer >Einde Contact > Idem


Delen van persoonsgegevens met derden

METMUSIC verstrekt niet aan derden en tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

METMUSIC gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door METMUSIC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@metmusic.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


METMUSIC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

METMUSIC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met de functionele gegevensbeschermer via info@metmusic.nl.


METMUSIC heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Geen gebruik van WhatsApp , Facebook en of Social Feeds

- Digitale afbeeldingen/weergave van natuurlijke rechtspersonen

zullen niet herleidbaar zijn naar de persoon en/of locaties op digitale afbeeldingen.

- Zonder schriftelijke toestemming van de afgebeelde persoon/personen geen plaatsing op de site van METMUSIC.

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.

Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.


Namens METMUSIC

P.G.WettersN.B.

Toekomstige aanvulling en/of veranderingen op wettelijke grondslag zijn mogelijk en worden verwerkt.

copyright (c)  metmusic.nl 2024